+31 643025280
Greffelingsestraat 29, 6626 AP Alphen

Dynojet motor tuning shop

Algemene voorwaarden van: Power-Point

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop welke tot stand komen via de website(s) www.Power-Point.nl of www.powercommander.nl van Power-Point Tiel, gevestigd te Tiel, hierna te noemen: “Power-Point.”.
2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in het eerste lid van dit artikel vermelde website(s) van Power-Point.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en deel bestellingen.
9. Indien Power-Point deze algemene voorwaarden al meerdere keren – al dan niet via de website – aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Power-Point hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen
1. Ieder aanbod en elke offerte van Power-Point is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Power-Point het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 4 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in de aanbiedingen, prijslijsten, op de website e.d. genoemde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele andere belastingen en kosten, zoals transport- en verzendkosten, administratiekosten, kosten verbonden aan internationale betalingen, invoerrechten en andere locale overheids heffingen. Op de website wordt per artikel duidelijk melding gemaakt van de eventuele transport- en verzendkosten en administratiekosten.
3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Power-Point niet tot levering van een deel van het aangebodene tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Power-Point het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
5. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deel bestellingen.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Power-Point zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Power-Point en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Power-Point worden geretourneerd.
8. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Power-Point (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of onderdelen, heeft Power-Point het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs wijziging aan Power-Point heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindings bevoegdheid, mag Power-Point er vanuit gaan dat de consument met de prijs wijziging heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Power-Point heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Power-Point schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien de wederpartij via de website een order of bestelling plaatst, is Power-Point eerst aan deze order of bestelling gebonden nadat zij deze aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.
3. Power-Point is pas gebonden aan: a. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod; b. mondelinge afspraken; c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Power-Point – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Koop op afstand, bedenktijd
1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Bij een koop op afstand (koop via de website) heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de zaken. Binnen deze termijn kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan Power-Point Voornoemde zicht termijn wordt door Power-Point uitdrukkelijk uitgesloten voor zover er sprake is van bestelling van op verzoek van de wederpartij vervaardigde of ingekochte zaken via de website.
3. In geval van ontbinding moeten de zaken in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening en risico van de consument aan Power-Point retour gezonden worden.
4. Power-Point zal de betalingen die zij al heeft ontvangen van de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding aan de consument terug betalen.
5. Power-Point heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren of slechts een deel van de ontvangen betalingen terug te betalen indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, gebruikt en/of beschadigd zijn. Power-Point zal de consument hiervan direct na ontvangst van de zaken op de hoogte stellen.

Artikel 5: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Power-Point vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Power-Point gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is.
2. Alle door Power-Point geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Power-Point of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.
3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Power-Point het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Power-Point nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Power-Point om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie
1. Power-Point verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan Power-Point weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Power-Point zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Power-Point zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Power-Point als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
4. Indien Power-Point een privacy statement hanteert, worden de daarin genoemde gegevens uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van dit statement.

Artikel 8: Levering, leveringstermijnen
1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Power-Point haar leverings verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leverings verplichtingen alsnog na te komen.
2. Bij overeenkomsten met consumenten worden de via de website bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt Power-Point de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van Power-Point terug te vorderen. Ingeval de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Power-Point het al door de consument betaalde bedrag binnen 14 dagen nadat de consument hierom heeft verzocht aan hem terug betalen.
3. Power-Point is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Power-Point verlaten of Power-Point aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
5. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
6. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Power-Point te bepalen wijze. Power-Point is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
7. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van Power-Point, maar voor rekening van de consument.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Power-Point het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Power-Point binnen een door Power-Point te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Power-Point heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Power-Point een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Power-Point alsnog nakoming te vorderen. 10. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Power-Point alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 9: Klachten en retourzendingen
1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Power-Point melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Power-Point worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Power-Point is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
4. Bestelde zaken worden in de bij Power-Point voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Power-Point Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij moet Power-Point in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Power-Point verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Power-Point te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
10. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
11. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 10: Garanties
1. Power-Point zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Power-Point staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien voor de door Power-Point geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Power-Point zal de wederpartij hierover informeren.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, staat Power-Point niet in voor eventuele verklaringen of toezeggingen van de fabrikant of leverancier van de geleverde zaak, bijvoorbeeld met betrekking tot prestaties zoals het vermogen, brandstofverbruik, CO2-uitstoot e.d. 5. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Power-Point slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. Bij een terecht beroep op de garantie zal Power-Point – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheids artikel.
9. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Power-Point In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Power-Point gegeven garanties aanvaardt Power-Point geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Power-Point alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Power-Point voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragings schade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Power-Point aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Power-Point altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Power-Point gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Power-Point beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5. De wederpartij moet Power-Point uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Power-Point is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Power-Point verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; b. door ondeskundig(e) bewaring (opslag), onderhoud of gebruik van de zaken; c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Power-Point verstrekte informatie; d. door of na reparaties of wijzigingen die door of namens de wederpartij zijn uitgevoerd of aangebracht; e. door normale slijtage, erosie of corrosie; f. door veroudering en/of aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn; g. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; h. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Power-Point adviseerde en/of gebruikelijk is; i. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt; j. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Power-Point
8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Power-Point uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Power-Point of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Power-Point de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 12: Betaling
1. Power-Point heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling van een aankoop uit de webshop dient te geschieden conform de op de website aangegeven wijze. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Bij aankopen anders dan via de webshop vindt betaling contant bij aflevering/bij bestelling plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Power-Point een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
5. Indien na aanmaning door Power-Point betaling alsnog uitblijft, heeft Power-Point bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
6. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal €25.000,00: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste €2.500,00 van de vordering (met een minimum van €40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende €2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende €5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende €15.000,00 van de vordering.
7. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan €25.000,00 heeft Power-Point het recht aan de wederpartij over de eerste €25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform het vorige lid te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Power-Point het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
9. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Power-Point het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Power-Point eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
10. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Power-Point eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
11. a. De wederpartij mag de vorderingen van Power-Point niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Power-Point heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. b. Het bepaalde onder sub a. geldt niet voor overeenkomsten met de consument.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
1. Power-Point behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Power-Point heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
6. De wederpartij moet Power-Point direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Power-Point bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Power-Point op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen. 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Power-Point een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Power-Point en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Power-Point op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden. Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 1. Power-Point heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Overmacht
1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Power-Point, heeft Power-Point het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Power-Point wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Power-Point, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Power-Point
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Power-Point zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Power-Point en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Power-Point tot aan dat moment nakomen.

Artikel 16: Annulering, opschorting
1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de zichttermijn zoals bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Power-Point een door Power-Point nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Power-Point gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Power-Point heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Power-Point voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. Power-Point heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Power-Point deze bij de wederpartij in rekening brengen. Power-Point mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Power-Point het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Power-Point vergoeden.

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen Power-Point en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Power-Point is gevestigd, zij het dat Power-Point altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Power-Point Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Power-Point schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Power-Point het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

ORS Power-Point,
Greffelingsestraat 29
6626 AP Alphen
06-43025280

BTW nummer: NL216975207B01
KVK nummer: 65942833
IBAN: NL80RABO0335086667

Datum: november 2022